1

Red Cross Hospital Hangzhou

208 Huan Cheng Dong Road

Hangzhou 310003

Zhejiang Province

PR China